2_02 2_04
2_06

dot1 PEFS 2007 - Help Desk

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Formularz PEFS 2007, aplikacja PEFS 2007 - Walidator). Usługi Help Desk są świadczone od 2 września 2013 r.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usługi Help Desk przedstawione zostały w Procedurze zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie przypominamy o zakazie przesyłania bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 oraz zrzutów ekranów (tzw. screenshotów) zawierających dane osobowe.

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca udostępniła aplikację Formularz PEFS 2007 - Walidator w wersji 3.0 (narzędzie pozwalające ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0).

Walidator pozwala naprawić najczęściej popełnianie błędy (m.in. format daty) oraz przygotować zestawienie błędnych i brakujących danych w Formularzy PEFS 2007 w wersji 3.0 

Beneficjenci korzystający z Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0 przed złożeniem pliku do WUP powinni sprawdzić dane zgromadzone w formularzu przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – Walidator w wersji 3.0. 

Aplikacja dostępna jest na stronie efs.gov.pl

Jednocześnie informujemy, iż beneficjenci korzystający z Formularza PEFS 2007 w wersji 2.0 nadal powinni korzystać z aplikacji Formularz PEFS 2007 – Walidator w wersji 2.0
dot1 HelpDesk dla PEFS
Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą S&T Services Polska umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007. Usługi Help Desk będą świadczone od 3 grudnia 2012 r. do 3 lipca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usługi Help Desk przedstawione zostały w Procedurze zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie przypominamy o zakazie przesyłania bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 oraz zrzutów ekranów zawierających dane osobowe.

Pobierz: Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz: Karta zgłoszenia dla systemu PEFS 2007.
dot1 Nowa wersja walidatora PEFS 2.0.0
 
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POKL udostępniła pod adresem http:/www.efs.gov.pl/Dokumenty/Documents/PEFS2007_walidator_2_0_0.xls aplikację PEFS 2007 — Walidator w wersji 2.0, w której poprawione zostały błędy zidentyfikowane w trakcie korzystania z oprogramowania. W aplikacja PEFS 2007 — Walidator w wersji 2.0 nie zostały zmienione żadne funkcjonalności. Narzędzie obsługuje wyłącznie Formularze PEFS 2007 w wersji 2.0.
dot1Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca udostępniła aplikację Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0. W Formularzu PEFS 2007 w wersji 3.0 wprowadzono zmiany dotyczące:

- słowników w zakresie działań i poddziałań, typów instytucji, rodzajów przyznanego wsparcia, powiatów i poziomu wykształcenia,
- dodania nowych pól dotyczących informacji o niepełnosprawności, przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej oraz byciu migrantem.

Formularz PEFS 2007 w wersji 3.0 powinien być stosowany przez Beneficjentów, którzy podpisali umowę o dofinansowanie projektu w roku 2012 i rozpoczęli realizację projektu po dacie udostępnienia nowej wersji narzędzia (tj. 5 lipca br.). Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektu przed datą udostępnienia Formularza PEFS 2007 w wersji 3.0, mogą w dalszym ciągu korzystać z narzędzia w wersji 2.0.
Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zbieranie dodatkowych danych, które pojawiły się w wersji 3.0 Formularza PEFS 2007 (tj. osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba niepełnosprawna) jest możliwe wyłącznie w projektach skierowanych do danej grupy docelowej (tj. gdy we wniosku o dofinansowanie projektu przewidziano objęcie wsparciem osób o ww. statusie).

WUP w Toruniu przekaże beneficjentom dane do konta administracyjnego wraz z pustym Formularzem PEFS 2007 drogą mailową.

Pobierz: Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL - Wersja lipiec 2012 r. Pdf
Pobierz: Formularz PEFS 2007 wersja 3.0."
dot1 Stanowisko IZ w zakresie określenia sposobu rejestrowania danych kontaktowych uczestników projektów w PEFS 2007

 

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zapisów Instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007 w zakresie określenia sposobu rejestrowania danych kontaktowych uczestników projektów w przypadku, gdy miejsce zamieszkania osoby objętej wsparciem w ramach projektu podlega pod kod pocztowy innego miasta, Instytucja Zarządzająca w piśmie z 25 maja br. (znak: DZF-VIII-0481-26-ASo/12) zajęła stanowisko w ww. sprawie.

 

Pobierz: Interpretację IZ nr DZF-VIII-0481-26-ASo/12 z dnia 25.05.2012 Pdf


dot1Informujemy, iż od dnia 9 stycznia 2012 r. do dnia 21 lipca 2012 r. świadczone będą przez firmę S&T Services Polska usługi wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007. Pomoc techniczna obejmuje wsparcie przy użytkowaniu systemu PEFS 2007 (w tym m.in. problemy z importem plików .xml z GWA, niestabilność systemu PEFS 2007, nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007), nie obejmuje zaś kwestii merytorycznych związanych z wprowadzaniem danych. Usługa jest dostępna dla użytkowników systemu PEFS 2007 w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8:15 do godziny 16:15.


Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usługi Help Desk przedstawione zostały w Procedurze zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dot1 Informujemy, że Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym podpisał umowę na świadczenie usługi wsparcia technicznego w postaci HelpDesk dla użytkowników Systemu PEFS w zakresie PO KL z firmą S&T Services Polska.

HelpDesk to centrum kontaktu, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej konsultacji technicznej oraz diagnozy problemu. Wsparcie obejmuje:
- zapewnienie grupy konsultantów, którzy będą odpowiadać telefonicznie na pytania użytkowników,
- rejestrację każdego zgłoszenia w bazie serwisowej,
- przekierowanie zgłoszeń dotyczących problemów z Formularzami PEFS 2007 do wyznaczonego szyfrowanego, kanału komunikacji.

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i obejmuje Użytkowników Baz lokalnych PEFS 2007 w IP i IP2 oraz Beneficjentów korzystających z Formularza PEFS 2007.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z usługi HelpDesk przedstawione zostały w Procedurze zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz: Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pdf


Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów udostępnionych przez Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do stosowania na poziomie Beneficjenta PO KL:

 

- Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym dla systemu PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL Pdf

- Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru PEFS 2007 u Beneficjenta PO KL Pdf

- Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Pdf

 

 

Przedmiotowe wzory dokumentów mają charakter pomocniczy. W szczególności oznacza to, że beneficjenci przetwarzający dane osobowe uczestników projektów mogą korzystać z opracowanych przez siebie dokumentów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, po odpowiednim ich uzupełnieniu i dostosowaniu do PEFS 2007. Przedmiotowe wzory dokumentów mogą być modyfikowane i uzupełniane tak, aby były jak najbardziej dopasowane do warunków organizacyjnych u konkretnego Beneficjenta. W szczególności należy w każdej instytucji zweryfikować i ewentualnie zmodyfikować załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa.


Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaktualizowała Instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007. Wprowadzone zmiany mają charakter uszczegóławiający i/lub porządkujący.

 

Wprowadzony został m.in. następujący zapis: "gdy dane osób bądź instytucji objętych wsparciem w żadnym z pól Formularza PEFS 2007 nie zmieniają się w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, możliwe jest zaznaczenie zaistniałej sytuacji w piśmie przewodnim przekazującym wniosek o płatność bez konieczności przekazywania Formularza PEFS 2007".

 

Zaktualizowana instrukcja wprowadzania danych do Formularza PEFS 2007 oraz wykaz wszystkich zmian w dokumencie:

 

Pobierz: Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL - Wersja maj 2010 r. Pdf

 

Pobierz: Opis zmian w dokumencie Pdf

 

Pobierz: FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL”, czyli zestawienie pytań i odpowiedzi w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007 Pdf

 


Wersja 2.0 Formularza PEFS 2007 wraz z nową instrukcją wprowadzania danych
.

 

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych w nowej wersji Formularza jest konieczność rejestracji uczestnika projektu z chwilą przystąpienia do projektu.

Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz PEFS 2007 zawierający dane osób bądź  instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu (poprzednia wersja instrukcji Formularza zakładała, iż składany wraz z wnioskiem o płatność Formularz zawiera dane tylko o tych uczestnikach, którzy zakończyli udział w zaplanowanej formie wsparcia w okresie, za który składany jest wniosek o płatność).


Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 został dostosowany do zakresu danych wskazanych w Zasadach sprawozdawczości i zbiera dane uczestników projektów w podziale na:

 

uczestników indywidualnych,

uczestników instytucjonalnych

 

Ponadto w wersji 2.0 Formularza PEFS 2007 został zmieniony sposób logowania użytkowników. Przystępując do pracy z Formularzem PEFS 2007 należy wprowadzić identyfikator wraz z hasłem. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia) przekaże beneficjentom dane do konta administracyjnego wraz z pustym Formularzem PEFS 2007 drogą mailową.

 

Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych beneficjentów, którzy nie złożyli do tej pory wniosku o płatność. W przypadku projektów już realizowanych beneficjent może składać na starych zasadach Formularz w wersji 1.0 lub 2.0 za okres do dnia 31 grudnia 2009 r. Czas ten przeznaczony jest na uzupełnienie danych dotyczących osób, które rozpoczęły udział w przewidzianej formie wsparcia. Beneficjent, który ukończy realizację projektu do dnia 31 grudnia 2009 r. nie ma obowiązku uzupełniania danych.

 

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 nie dotyczy projektów zakończonych.

 

Pobierz: Instrukcja wypełnienia Formularza PEFS 2007 z dnia 16 września 2009 r. Pdf

 

Pobierz: Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 Pdf


Opracowany został formularz do zbierania danych o Beneficjentach Ostatecznych biorących udział w projektach w ramach POKL, gromadzonych w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS 2007).

 

 

Pobierz: Formularz PEFS Pdf

 

Pobierz: Instrukcja wypełnienia - Podręcznik Użytkownika Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL Pdf

 

Pobierz: Format plików tekstowych importowanych przez arkusze MS Excel używany do zbierania danych o uczestnikach biorących udział w projektach realizowanych w ramach PO KL Pdf

 

Pobierz: Import danych Pdf

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2014 13:34  
Link do strony gokl gov pl
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego dotyczący funduszy
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego
Link do strony roefs pl
Link do strony regionalnego ośrodka pomocy społecznej w toruniu
Link do strony polska w ue
Link do strony mapy projektów urzędu marszałkowskiego wojekwództwa kujawsko pomorskiego
Link do strony Krajowej sieci informacyjnej
Odnośnik do strony o punktach informacyjnych