2_02 2_04
2_06


Live Chat Software for Business
Aktualności
EFS
Dokumenty
Plany Działania
Sprawozdania
Generatory wniosków
Projekty konkursowe
Projekty innowacyjne
Projekty ponadnarodowe
Projekty systemowe
Promocja PO KL
Spotkania informacyjne
Punkt Informacyjny
Równość szans
Realizacja projektów
Ważne informacje
Kontrola
F.A.Q.
Kontakty
Przydatne linki
Zgłoś błąd

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!

NEWSLETTER
Aktualności

455. Warsztaty w ROEFS w Bydgoszczy

W miesiącu wrześniu zapraszamy do siedziby Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy na cykl warsztatów poświęconych prawidłowemu wdrażaniu projektów PO KL.  Warsztaty adresowane są do instytucji rozpoczynających realizację lub realizujących projekty POKL, z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego oraz Miasta Bydgoszcz.

 

Na warsztaty zapraszamy w następujących terminach:


05.09. (godz. 9.00-12.00) – Przygotowanie wniosku o płatność – podstawy

17.09. (godz. 9.00-12.00) – Formularz PEFS i ochrona danych osobowych

23.09. (godz. 9.00-12.00) –  Zasada konkurencyjności i zasada efektywnego zarządzania finansami w projektach PO KL.

 

Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach można dokonać wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W treści maila prosimy o podanie Państwa danych kontaktowych i nazwy reprezentowanej instytucji oraz wskazanie projektu, który Państwo realizujecie.

 

454. Kolejne podpisane umowy w ramach konkursu 13/6.1.1/2014

Informujemy, iż w dniach od 29 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł kolejne 18 umów o dofinansowanie projektu, wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Łączna wartość ww. umów wynosi 8 284 605,06 PLN.


Dotychczas w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 zostało podpisanych 20 umów na łączną wartość 9 043 456,78 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

 

453. Podpisane umowy w ramach konkursu 13/6.1.1/2014

Informujemy, iż w dniach od 22.07.2014 r. do 24.07.2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwsze 2 umowy o dofinansowanie projektu, wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Łączna wartość ww. umów wynosi 758 851,72 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

 

452. Podpisano siódmą umowę o dofinansowanie w ramach konkursu 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe - Poddziałania 6.1.1

Informujemy, że w dniu 22 lipca 2014 r. WUP w Toruniu zawarł  kolejną umowę o dofinansowanie dla projektów wyłonionych w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 na projekty modelowe dla Poddziałania 6.1.1Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wartość umowy wynosi 463 868,66 zł.Dotychczas w ramach konkursu nr 12/6.1.1/2013 zostało podpisanych 7 umów na łączną wartość 6 846 484,02 zł. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

 

451. Konkurs na dobre praktyki EFS

Już po raz ósmy zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

 

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

 

Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie www.efs.gov.pl w zakładce Działania Promocyjne -> Konkursy

 

450. Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.


Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji dokonanych przez Instytucje Pośredniczące i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą w ramach poszczególnych Działań Programu Kapitał Ludzki.

 

Pobierz: Znowelizowany SzOP

Poprawiony: środa, 09 lipca 2014 08:11
 

449. Zatrudnianie w projektach POKL - seminarium informacyjne

Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do udziału w seminarium informacyjnym dotyczącym prawnych aspektów zatrudniania w projektach POKL.

 

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego i M. Bydgoszcz.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 9 lipca br., w godz. 9.30-12.30 w Restauracji Sowa, przy ul. Mostowej 4 w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. Omówione zostaną zmiany wynikające z Wytycznych obowiązujących od dnia 1 maja br., ze szczególnym uwzględnieniem limitu 240 godzin odnoszącym się do łącznego zaangażowania zawodowego danej osoby. Przedstawione zostaną również regulacje dotyczące zwierania umów o dzieło.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w treści maila podając dane: imię, nazwisko, nazwę instytucji, adres, nr tel. i e-mail. Warunkiem udziału w spotkaniu jest podanie informacji nt. realizowanego aktualnie projektu (tytuł, nr poddziałania, informację czy projekt jest partnerski).

 

448. Seminarium informacyjne dla Wnioskodawców z Poddziałania 6.1.1 - prawidłowe przygotowanie załączników do umowy o dofinansowanie projektu

Zapraszamy do udziału w seminarium informacyjnym organizowanym przez Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy w dniu 7 lipca br. dotyczącym przygotowania załączników wymaganych na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.1.1.

 

Do wzięcia udziału w spotkaniu zachęcamy przedstawicieli instytucji, które są w trakcie przygotowywania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach rozstrzygniętego konkursu nr 13/6.1.1/2014. Spotkanie adresujemy do beneficjentów z terenu powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego i M. Bydgoszcz. 

 

Podczas spotkania pracownicy RO EFS w Bydgoszczy udzielą informacji na temat przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie m.in.: 

  • harmonogramu płatności; 
  • oświadczenia o rachunku bankowym; 
  • oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych należności wymaganych odrębnymi ustawami; 
  • oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa; 
  • oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy - Prawo zamówień  publicznych; 

Seminarium informacyjne odbędzie się w dniu 7 lipca br., tj. poniedziałek, w godz. 13.00-15.00, w siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS w Bydgoszczy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w treści maila wpisując Państwa dane (imię, nazwisko, instytucję, adres, nr tel, e-mail, tytuł projektu oraz informację czy jest on realizowany w partnerstwie).

 

447. Procedury przepływu informacji

Na prośbę Instytucji Zarządzającej PO KL, WUP w Toruniu pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z systemem wdrażania programu i zapisami  w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej Wytyczne), beneficjenci powinni w pierwszej kolejności kierować swoje pytania do instytucji będącej stroną umowy, a więc do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. WUP, jako sygnatariusz umowy, zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień, dokonując oceny prawidłowości działań beneficjenta w świetle zapisów programowych oraz przepisów prawa.


Jednocześnie przypominamy, że Instytucja Zarządzająca PO KL nie wydaje indywidualnych interpretacji w kwestii realizacji projektów. Zgodnie z właściwością, Instytucja Zarządzająca, otrzymując zapytanie,  kieruje je  do  instytucji, która podpisała umowę z beneficjentem.


W przypadku, gdy beneficjent i WUP zajmą odmienne stanowisko w kwestii zgodności wydatku z Wytycznymi, wydawana jest decyzja o zwrocie środków, na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), od której służy odwołanie do IZ PO KL. Zgodnie z zapisami, dopiero po otrzymaniu od beneficjenta odwołania od ww. decyzji, Instytucja Zarządzająca PO KL, jest właściwa do zajęcia stanowiska w indywidualnej sprawie.

 

446. Podpisanie aneksów uaktualniających wartość projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy

W dniu 12 czerwca 2014 r. podpisano 20 aneksów uaktualniających wartość projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Na realizację projektów w 2014 r. przeznaczono 162,5 mln PLN. Przewidywana liczba bezrobotnych, którym w ramach tych projektów w 2014 r. zostanie udzielone wsparcie w postaci m.in.: staży, szkoleń, bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, wynosi 21 283 osoby.

 

Pobierz: zestawienie podpisanych aneksów

 

445. Zwiększenie alokacji na konkurs 13/6.1.1/2014

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs nr 13/6.1.1/2014 ogłoszony w dniu 13 lutego 2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  dla Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Pula dostępnych środków została zwiększona z kwoty 4 000 000 PLN do limitu środków, o których mowa w Porozumieniu w sprawie realizacji powierzonych zadań w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach PO KL, co pozwoli na pełne wykorzystanie środków przyznanych na realizację Poddziałania 6.1.1. Na dzień dzisiejszy oznacza to zwiększenie kwoty alokacji do kwoty 12 340 000 PLN, co umożliwia dofinansowanie 25 kompleksowych projektów, zakładających realizację: warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, staży/praktyk zawodowych w miejscu pracy oraz pośrednictwa pracy.

 

Jednocześnie WUP w Toruniu informuje, iż możliwość dofinansowania ww. projektów została oparta o analizę limitu środków, które są jeszcze dostępne do wykorzystania w ramach Podziałania 6.1.1, przeprowadzoną w czerwcu br. Sytuacja związana z dostępnością środków jest jednak zmienna i w kolejnych miesiącach limit pozostających jeszcze do wykorzystania środków może różnić się od tego, którym WUP w Toruniu dysponuje w momencie ogłaszania niniejszej informacji. Na zmianę limitu dostępnych środków składają się różne przesłanki, w tym głównie wartość dotychczas zakontraktowanych projektów, jak również zmienny kurs euro, stanowiący podstawę do przeliczenia dostępnej alokacji na złote. W miesiącu, w którym miałoby dojść do podpisania umowy, limit dostępnych środków może okazać się niewystarczający na dofinansowanie projektów w kwocie, jaka będzie wynikiem negocjacji.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie skierowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, które doświadczają szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia, gdzie dodatkowo premiowaną grupę docelową w ramach kryteriów strategicznych stanowią w 100 % osoby w wieku 50-64 lata, osoby niepełnosprawne, kobiety oraz osoby poniżej 25 roku życia z kategorii NEET, a wsparcie dostosowane jest do specyficznych potrzeb tej grupy. W ramach podpisanych umów beneficjenci będą musieli zagwarantować tzw. efektywność zatrudnieniową (tj. zatrudnienie) na poziomie minimum 30%, wobec czego zwiększenie alokacji wpłynie nie tylko na wzrost liczby projektów zakładających aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, ale również na wzrost poziomu zatrudnienia tych osób.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 54
Link do strony gokl gov pl
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego dotyczący funduszy
Link do strony urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko pomorskiego
Link do strony roefs pl
Link do strony regionalnego ośrodka pomocy społecznej w toruniu
Link do strony polska w ue
Link do strony mapy projektów urzędu marszałkowskiego wojekwództwa kujawsko pomorskiego
Link do strony Krajowej sieci informacyjnej
Odnośnik do strony o punktach informacyjnych